JEDEN JEST NARÓD POLSKI - WIODĄCY PROJEKT RUCHU RODAKÓW

DOŚĆ MANIPULACJI POLONIĄ! - WYBORY 2007 - POLONIJNE WYBORY POWSZECHNE


 

 

 

 

 

Wróć do strony Akcji

Nie ma różnych spraw Polonii i Polski.
Są różne oczekiwania i potrzeby, ale wszystkie one są polskie!

Jeden jest Naród Polski - Wybory 2007
WYBORY - 2007


Polonijne wybory powszechne

Wszelkie dyskusje na temat przyszłości Polonii sprowadzają się jak dotychczas do kosmetycznych retuszy znanych form działania, żeby nie powiedzieć pustosłowia za którym nic nie podąża.
Z całej gamy tematów i problemów należy wyodrębnić dwa zasadnicze:
•  polityka wielokulturowości,
•  koniec epoki emigracji z kraju zniewolonego.

Polityka asymiliacji
Wymienione zjawiska bezpośrednio rzutują na formy organizacyjno-programowe społeczności emigracyjnych i ich siłę mobilizacji wokół wyznaczonych celów. I tak, odnośnie wielokulturowości należy zdać sobie sprawę, że wcześniejsze fale emigrantów zastawały w krajach osiedlenia sytuację niejako skłaniającą ich do "zwierania szeregów", gdyż napotykali trudne warunki dyktowane przez politykę asymilacji. To z kolei wyzwalało dużą gotowość i chęć do organizowania się w celu zachowania więzi i ochrony przed górującym, dominującym żywiołem w którym przyszło im żyć. Czynniki inicjujące do organizowania się, to począwszy od zwykłej ludzkiej potrzeby spędzenia miłych chwil w otoczeniu ludzi bliskich kulturowo po chęć podejmowania zorganizowanych działań w celu realizacji różnych zadań programowych. Te potrzeby, a zarazem często niechęć lub co najmniej obojętność otoczenia i władz powodowały, że wszelkie próby organizowania się były świadome i oparte na gotowości zainteresowanej społeczności do ponoszenia jej kosztów i potrzeby dużego zaangażowania .

Działał swoisty syndrom "oblężonej twierdzy" i zasada, że w "kupie raźniej". Efektem tej chęci zorganizowania sobie życia według znanych i bliskich zasad było budowanie klubów i domów polonijnych. Aby to życie było pełne i nacechowane przywiązaniem do ojczyzny powstawały polskie kościoły, szkoły, tworzono ośrodki życia kulturalnego i polonijne media. Wszystko to w oparciu o "samoopadatkowanie" się zainteresowanej społeczności i ogromne poświęcenie jej wielu członków w pracy społecznej.

Nie bez znaczenia był także utrudniony kontakt z Polską, jej kulturą i fakt, że Polonia musiała się organizować niezależnie od zniewolonej ojczyzny i wręcz przeciwko temu komunistycznemu państwu . W tej rzeczywistości znalazło się wspaniale pokolenie doświadczone wojną, ale też wychowane w międzywojennym wybuchu patriotyzmu zweryfikowanego w niewyobrażalnie ekstremalnych warunkach wojny, okupacji i wreszcie emigracji.
Była to zatem sytuacja unikalna i niepowtarzalna.

Polityka wielokulturowości
Nowsze fale emigracji po pierwsze zastały już mocno osadzone w realiach krajów osiedlenia organizacje, często niechętne im, przybyszom z piętnem komunizmu, a po drugie wkraczały w zupełne inne realia społeczne.
W krajach gdzie obowiązywała polityka wielokulturowości napotykali znacznie mniej przeszkód w urządzaniu sobie życie bez potrzeby oglądania się na pomoc Polaków. Często wręcz było to w porównaniu do emigracji powojennej "miękkie lądowanie", oczywiście mając cały czas na uwadze ogromną ilość trudności charakterystycznych dla życie w obcym kraju.

Akceptacja - przynajmniej ta urzędowa, oficjalna - dla "inności", szereg ułatwień dla emigrantów zmniejszyły "parcie do wspólnoty". Wiele programów rządowych umożliwiało stosunkowo "łagodne wejście" w nową rzeczywistość. Rozwój technik komunikacyjnych pozawalał na niczym nie skrępowane zachowanie więzi z krajem, a już dzisiaj w dobie powszechnie dostępnego internetu jest oczywistością. Niebagatelny wpyw na ich postawy miało doświadczenie życia w komunizmie ze wszystkimi tego negatywnymi skutkami warunkującymi stosunek wobec pracy społecznej, czy bezkrytyczne postrzeganie swej przyszłości w materialistycznym społeczeństwie.
Dotychczasowe organizacje cieszą się bardzo ograniczonym zainteresowaniem, bo ich propozycje nie wychodzą naprzeciw potrzebom. Grozi im uwiąd i likwidacja z braku chętnych do pracy, zainteresowanych ich istnieniem i wreszcie funduszy. Jeżeli dodamy do tego "wileokulturową politykę grantów", wspomagania finansowego różnych projektów, to dostrzeżemy, że organizacja nie mająca większego zapotrzebowania społecznego może przetrwać w jakimś karłowatym kształcie realizując "zamówienia" władz kraju osiedlenia, a nie danej społeczności.
Bardzo często mamy do czynienia z taką właśnie sytuacją. Pomysł na wielokulturowość, to patent na "rozbrojenie" więzi społeczności emigracyjnych i ich niezależności programowej . Wiadomo jest, że rząd nie będzie łożył na działalność która nie jest po jego myśli, a zatem wszelkie programy wspierania finansowego i granty są pomyślane tak, aby wspierały politykę władz, a niekoniecznie były zgodne z oczekiwaniami członków organizacji. Granty nie są niczym innym jak odbieraniem niezależności i mobilności obywateli w celu realizacji ich zamierzeń.

Te dwa czynniki są decydujące: brak adekwatnych do potrzeb nowych emigrantów propozycji ze strony organizacji i przejmowanie kontroli nad organizacjami pozarządowymi przez władze za pomocą grantów. Nie wspominając o destrukcyjnym oddziaływaniu poprawności politycznej. To zjawisko zresztą jest wyraźnie widoczne w polityce Unii Europejskiej, która "dając" pieniądze kontroluje bacznie na co są one wydawane i współfinansuje tylko te projekty, które uzyskają jej akceptację. W konsekwencji to ona decyduje co jest dla danego państwa ważne. Przykład UE wyraźnie wskazuje, że mechanizm jest identyczny, tak w dużej skali dotyczącej państw stowarzyszonych, jak i organizacji pozarządowych wspieranych różnymi grantami.

Migracja, a nie emigracja
Wreszcie ogromny wpływ na sytuację polskiej diaspory ma fakt zakończenia okresu emigracji z kraju zniewolonego wcześniej przez zaborców, później okupantów niemieckich, rosyjskich i ich namiestników. To zmiana o trudnym do przecenienia znaczeniu. O ile wcześniej powrót do Polski był niemal niemożliwy i nie rozważany przy jej opuszczaniu, to obecnie jest absolutnie prawdopodobny, a w wypadku wielu osób oczywisty.

Do milionów emigrantów i ich potomków dołącza ogromna rzesza Polaków opuszczających kraj w celach zarobkowych, robienia kariery, kształcenia się "na Zachodzie", bądź po prostu z chęci doświadczenia "życia gdzie indziej".

I to właśnie zjawisko stwarza zupełnie nową, nieznaną wcześniej sytuację . Dotychczasowe formy działania organizacji polonijnych, wyzwania jakim usiłowały one sprostać nie pozwoliły na wypracowanie metod rozwiązywania problemów nowego zjawiska emigracji jako elementu migracji ludności z czym mamy do czynienia obecnie.
Ludzie dzisiaj wyjeżdżający z Polski kierują się zupełnie innymi przesłankami niż ich poprzednicy. Inne są także przyczyny, oczekiwania, ich przygotowanie do stawienia czoła nieznanemu. Wielu z nich wróci do Polski, ale ci którzy pozostaną powinni móc zachować możliwość uczestniczenia w życiu ojczyzny na tyle na ile chcą i na ile Polska wykazać potrafi, że jej również na tym zależy.

O ile wśród emigracji wolnościowej dominowała chęć walki z komunizmem i dążenia do wolności Polski, o tyle obecnie musi to być wysiłek zmierzający do wzrostu znaczenia naszego rodzinnego kraju w świecie i nas Polaków jako ludzi chcących mieć wpływ na bieg zdarzeń. Stąd wprost wynika jasno określony cel:
Polakiem będąc mam obowiązki polskie.

I miejsce zamieszkania nie ma tu nic do rzeczy, ale żeby tak ambitny cel stał się w miarę powszechnym muszą być spełnione warunki umożliwiające jego realizację. Wsród nich wyróżnić należy możliwość zbudowania nowych realcji w nowej rzeczywistości kraju i emigracji.

Zburzyć ten odwieczny mur
Teraz już nie ma zasadniczych różnic dzielących niegdyś Polaków na dwie grupy: krajowych i emigrantów. Dawniej wizyta w polskiej placówce dyplomatycznej była czynem ocenianym w kategoriach kolaboracji z komunistycznym reżimem. Dzisiaj nadal nie jest to decyzja łatwa, bo wśród personelu placówek nie brak postaci szemranych, oszlifowanych w Moskwie i przez PRL. To i wiele innych rzeczy wymaga zmian, ale są one możliwe we współpracy z Polską, której kiedyś być nie mogło. Ta możliwość właśnie, to ogromna szansa dla Polski.

Wszelka aktywność polskiej diaspory ma sens tylko wówczas, kiedy nastawiona będzie na pracę dla kraju i wzmacnianie znaczenia polskiej emigracji w świecie.

Taka perspektywa to wybranie konkretnych efektów w miejsce stagnacji i zaniku, który jest nieunikniony w okresie długiego pozostawania w obcym środowisku. Asymilacja i zobojętnienie na sprawy polskie są nieodłączną częścią życia emigranta. W sytuacji kiedy nie pojawią się propozycje pobudzające aktywność to jest to tylko kwestia czasu. To od polskich decydentów zależy w ogromnej mierze, czy zechcą podjąć trud obudzenia politycznego polskiej diaspory, czy jak dotychczas "na rękę" im będzie utrzymywanie jej w stanie hibernacji.

Nasze propozycje nie są ewenementem w skali świata. Francuzi i Włosi mają już w swoich parlamentach reprezentantów emigracji. W ostatnich latach udało się nam bardzo przybliżyć tą ideę polskim politykom i rozpowszechnić ją wśród polskiej emigracji. Padały różne obietnice, a rządzący jak nigdy do tej pory wypowiedzieli wiele zobowiązań wobec Polonii i podjęli trochę starań o ich wprowadzenie w życie. Starań niedostatecznych, będących raczej małym otwarciem na to co chcemy zaproponować. Niemniej te właśnie fakty skłaniają nas do wezwania skierowanego do wyborców: poprzyjmy jedyną partię, która odpowiedziała na nasze oczekiwania! Postarajmy się zapewnić sobie w sejmie przychylność umożliwiającą radykalne zmiany i oparcie współpracy Polonii z Polską na nowych rozwiązaniach systemowych! Poprzyjmy PiS!


Z wolną Polską wolna Polonia chce i może współpracować dla obopólnych korzyści
Okres rządów PiS-u jedno wykazał niezbicie, że interes Polski nie jest tożsamy z interesem wszystkich polityków i sił decydujących o jej losach. Dlatego niedostrzeganie potencjału - choćby tylko wyborczego - Polonii przez propolskie partie polityczne jest minimalizowaniem szans powodzenia na rozwój Polski i zminiejszanie ich skuteczności działania. Utrzymywanie w politycznym letargu tak ogromnej diaspory jest z ewidentną szkodą dla Polski.

Dotychczasowe metody współpracy Polski z Polonią muszą ulec radykalnym zmianom. Okazjonalne spotkania "opiekunów Polonii" z reprezentantami kilku procent polskiej emigracji muszą zastąpić formy zinstytucjonalizowane i mające charakter reprezentatywnych dla całości diaspory polskiej. Aby to osiągnąć reprezentanci Polonii muszą być wybierani w wyborach powszechnych, bo tylko wówczas będzie to reprezentacja posiadająca legitymację społeczną i tylko wówczas może zrodzić się zaangażowanie każdego członka tej społeczności, a nie tylko przynależącego do organizacji. Akt wyborczy przywróci bowiem podmiotowość milionom ludzi pozostających na marginesie życia polonijnego i narodowego.

Oczywistym jest, że nie wszycy z tego skorzystają, ale będą mieli do tego prawo i o to prawo właśnie chodzi.

Dlatego ustawa o Karcie Polaka musi uwzględnić i ten jej aspekt: musi ona być dokumentem uprawniającym do głosowania, którego uzyskanie będzie prostą formlnością w przeciwieństwie do paszportu i koszty poniesione z tego tytułu nie będą zniechęcały do podjęcia trudu jej uzyskania. Jeżeli tego elektoratu nie zagospodarują partie propolskie, narodowe, to w krótkim czasie zostanie on przejęty przez liberałów i lewicę do czego przygotowania prowadzono przez lata.

Polonia musi odzyskać należne jej prawa polityczne i dlatego ważne jest, aby popierana przez nas partia miała realne szanse na realizację podjętych wobec Polonii zobowiązań.
Taką partią jest PiS!

Reprezentacja Polonii
Dotychczasowe formy reprezentacji Polonii są zaprzeczeniem reprezentatywności i wynikają bezpośrednio z rozwiązań przyjętych w przeszłości, czyli w sytuacji diametralnie różnej od obecnej. Metody jej wyłaniania oparte na semi-demokratycznych założeniach z różnymi organizacyjnymi preferencjami i na mechanizmach wyborów pośrednich za pomocą głosów delegatów, są z dzisiejszego punktu widzenia anachronizmem. To po pierwsze, a po drugie, tak wyłaniana reprezentacja w najlepszym razie posiada legitymację członków organizacji zrzeszonych w danej strukturze i ogranicza się do poparcia znikomej części społeczności polskiej, oscylującej wokół kilku procent.

Ten anachronizm powinnien zostać odrzucony i w jego miejsce proponujemy wybory powszechne oddające należne prawa wszystkim zainteresowanym członkom diaspory.

Zwięzła propozycja zawarta została w dokumencie Jeden polski naród w kampani wyborczej, w puncie 3 Aktywność polityczna Polonii,
A/ przeprowadzić zmiany w ustawie wyborczej umożliwiające Polonii wybór swoich reprezentantów do parlamentu w liczbie 8: dwóch senatorów i 6 posłów, aby swoich reprezentantów miały: Europa Zachodnia, Kresy, Azja, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Australia.
B/ polonijni posłowie powinni pełnić funkcje przewodniczących komisji ds polskiej emigracji, zasiadać w komisjach ds zagranicznych, gospodarczych, oświaty i kultury. Senatorzy natomiast, jeden jako przewodniczący komisji ds polskiej emigracji, a drugi - członek komisji ds zagranicznych,

którą teraz postaramy się tutaj nieco szerzej omówić i uszczegółowić.

Idea ta zasadza się na zdecydowanej różnicy jaką stwarza fakt suwerenności Polski, co pozwala i wręcz zmusza do otwartej współpracy z krajem na zasadach innych niż w okresie komunizmu. Negacja musi przejść w fazę otwartego zaangażowania i zinstytucjonalizowanego współdziałania. Pozostawiając na marginesie detale - ważne, ale nie wpływające bezpośrednio na przedmiot naszej propozycji na tym etapie dotyczące niezbędnych regulacji formalno-prawnych i związanych z nimi ewentualności - zajmijmy się opisem mechanizmów i struktur budowanych w oparciu o niniejszą propozycję.

Przyjmując, że polska diaspora uzyskałaby swoich reprezentantów na pięciu kontynentach: Australia, Azja, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Europa i na dawnych Kresach RP, czyli w najliczniejszych skupiskach polskiej emigracji, to parlamentarzyści owi mieliby równocześnie mandat uzyskany w powszechnych wyborach do reprezentowania jej wobec władz Polski i krajów danego kontynentu. To oni stanęliby na czele reprezentacji kontynentalnych, a wokół nich powstałyby zespoły stworzone z osób również wyłonionych w wyborach powszechnych poszczególnych krajów kontynentu, czy w wypadku Australii stanów. Rozbudowa struktur reprezentacji zależna byłby od sytuacji, zapotrzebowania i liczebności społeczności polskich w danych krajach.

Nasza propozycja ogranicza się do reprezentacji kontynentalnych związanych z parlamentarzystami uzupełniona liderami krajowymi wyłonionymi również w wyborach powszechnych. Może ona być łatwo powielona na niższych szczeblach.

Wybory od strony organizacyjnej nie powinny nastręczać nazbyt wielu trudności, gdyż odbywać się one będą równolegle do cyklu wyborów przeprowadzanych w Polsce. Zatem komisje i lokale wyborcze są i będą organizowane tak jak obecnie przez polskie placówki dyplomatyczne. I jak już wspomnieliśmy one wyłonią parlamentarzystów-liderów kontynentalnych. W tym celu w ustawie wyborczej powinien być wyodrębniony Zagraniczny Okręg Wyborczy uwzględniający wybór sześciu posłów z wymienionych okręgów wyborczych i dwóch senatorów z ogółu Polonii.
W celu dokonania równoległych wyborów polonijnych należy powołać Polonijną Komisję Wyborczą i jej oddziały na różnych szczeblach administracyjnych: krajowy, stanowy, lokalny (region/miasto). Komitety muszą zarejestrować kandydatów w PKW odpowiednich szczebli, zapewnić obsługę lokali wyborczych, karty do głosowania, itp.

Techniczno-organizacyjne szczegóły oczywiście tutaj pomijamy koncentrując się jedynie na naświetleniu ogólnych zasad. Na opracowanie szczegółów przyjdzie czas podczas najbliższej kadencji, a więc będziemy mieli na to cztery lata. Wybór parlamentarzysty następowałby spośród kandydatów zgłoszonych przez komitety wyborcze do Państwowej Komisji Wyborczej w Polsce. Liderów krajowych wybierać będziemy spośród kandydatów zgłaszanych przez Polonijne Komitety Wyborcze rejestrowanych w Krajowej Komisji Wyborczej Polonii, np. Polonijna Komisja Wyborcza Stanów Zjednoczonych, Meksyku, Francji, itp.. Odpowiednio do potrzeb ta sama zasada obowiązywałyby w dół: stany, wojwództwa, regiony, miasta...

Rada Polonii Świata.
W jej skład weszliby polonijni parlamentarzyści i ewentualnie liderzy krajowi o największej liczbie zamieszkałych tam Polaków, np. USA, Kanada, Francja... Rada dokonałaby wyboru swojego przewodniczącego spośród parlamentarzystów .

Rada Polonii Kontynentu składałaby się z przewodniczącego/parlamentarzysty oraz liderów krajowych.

Radę Polonii Kraju tworzyłby przewodniczący, zwycięzca wyborów krajowych, oraz wyłonieni
w wyborach liderzy stanowi.

Mamy świadomość, że podane propozycje są zaledwie zarysem spraw wymagających szczegółowego opracowania, ale jak już wspominaliśmy w tej chwili chodzi o poparcie i przeprowadzenie tej idei w Sejmie, gdyż dopiero po wprowadzeniu niezbędnych zmian w polskim ustawodawstwie powstaną warunki i przesłanki do dalszych prac nad nieniejszym projektem.

Ruch Rodaków będąc organizacją niezależną i zachowującą dystans do partii i polityków polskich oraz krytyczną wobec ich poczynań nie wacha się wezwać do poparcia w nadchodzących wyborach Prawa i Sprawiedliwości.

Czynimy to z pewnym oporem, ale w związku z rozwojem sytuacji w Polsce i oceną bieżących wydarzeń mamy świadomość, że jest to jedyna siła, która choć częściowo przyjęła zgłaszane przez nas postulaty i podjęła próby ich realizacji. Teraz zwracamy się do Polaków - mieszkańców świata o wspólne działanie w celu doprowadzenia do zbudowania podstaw pod istotne zmiany we wzajemnych stosunkach Polski i Polonii.

Będzie o nich decydował nowowybrany sejm. To na ile skutecznie zależy od nas wszystkich!

Ruch Rodaków - mieszkańców świata

Kontakt z nami
Pobierz baner
Informacja dla mediów


OŚWIADCZENIE RR
- 11 LISTOPAD 2004 R.


RUCH RODAKÓW : O Ruchu Dolacz i Ty
RODAKpress : Aktualnosci w RR Nasze drogi
COPYRIGHT: RODAKnet