JEDEN JEST NARÓD POLSKI - WIODĄCY PROJEKT RUCHU RODAKÓW

OŚWIADCZENIE RUCHU RODAKÓW 11 LISTOPAD 2004

 

 

 

 

 

 


OŚWIADCZENIE RUCHU RODAKÓW - MIESZKAŃCÓW ŚWIATA
11 listopad 2004 r.

"...Polska Rzeczpospolita jest niepodłegła. Nastał czas nowych wyzwań na miarę czasu budowy Polski zasobnej, Polski będącej równą w rodzinie narodów świata. Pokolenie żołnierzy, to bojownicy o niepodległość i budowniczy zrębów życia organizacyjnego Polonii. Oby pokolenia emigrantów lat późniejszych zasłużyły u potomnych na miano godnych kontynuatorów i stały się budowniczymi polskiej pozycji we współczesnym świecie i jej potężnego lobby w krajach osiedlenia. Cała nasza - polska moc intelektualna i organizacyjna temu celowi winna być podporządkowaną i żadne granice nie mogą stanowić przeszkody we wspólnej pracy nad tym dziełem..." napisaliśmy w Apelu do Rodaków 31 marca 2002 roku.

Z inicjatywy uczestników Ruchu Rodaków w Polsce, naszym nadrzędnym celem jest włączenie się polskiej emigracji w życie społeczno-polityczne kraju. Inicjatywa ta wychodzi na przeciw oczekiwaniom zarówno Polaków mieszkających poza granicami Polski, jak i rodaków w kraju.

W dobie dominujących rozwiązań globalizacyjnych znaczenie emigracji nabiera szczególnej roli. Z jednej strony zanikać będzie jej pierwotne znaczenie, ponieważ swoboda przemieszczania się i wyjazdy z Polski na długoletnie kontrakty zawodowe powodować będą wymieszanie się Polonii z ludźmi przebywającymi poza Polską czasowo. Z drugiej zaś strony ta migracja powinna stać się dla Polski szansą na wzrost jej znaczenia w świecie oraz podniesienie standardów we wszystkich dziedzinach życia.

Aby tak było, trzeba zapewnić spełnienie jednego zasadniczego warunku: w kraju musi być polityczna wola do wprowadzenia odpowiednich rozwiązań prawnych oraz do stworzenia możliwości przeniesienia do Polski najlepszych doświadczeń Polonii i wzorców zdobytych w "starszych" od polskiej demokracjach, które z kolei stanowić mogą ważny czynnik moderujący i twórczy w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań dla kraju.

Ruch Rodaków - mieszkańców świata jako naczelną zasadę swoich działań przyjął stwierdzenie, że nie ma różnych spraw Polonii i Polski. Są różne oczekiwania i potrzeby, ale wszystkie one są polskie!

Obserwując, z ogromnym niepokojem, zanik postaw obywatelskich w Polsce, spowodowany rozkładem zasad moralnych, zarówno na najwyższych szczeblach władzy państwowej, jak i wśród przedstawicieli samorządów lokalnych, postanawiamy:

1. Wspierać organizację stowarzyszeń obywatelskich w Polsce mających na celu niesienie pomocy w rozwiązywaniu trudności życia w nieprzyjaznym człowiekowi państwie.
2. Prowadzić monitoring decyzji urzędów dotyczących obywateli i firm oraz gospodarowania majątkiem państwowym
3. Ujawniać przypadki obsadzania stanowisk w/g klucza rodzinnego i partyjnego, zamiast kompetencyjnego.
4. Popierać wprowadzenie JOW (jednomandatowe okręgi wyborcze).
5. Doprowadzić do zmian w ustawie wyborczej mających na celu umożliwienie wyboru reprezentacji Polonii do parlamentu w Polsce.
6. Doprowadzić do zmian w ustawodawstwie polskim regulujących stosunki Polski z jej diasporą na zasadach przyjętych w wielu krajach. W tym w ustawie o obywatelstwie.
7. Przygotować rozwiązania zmierzające do powszechnych wyborów wśród Polonii mających na celu wyłonienie przywódców cieszących się zaufaniem całej polskiej społeczności żyjącej w danym kraju.

Jak długo głos największej diaspory w świecie rozbrzmiewał będzie tylko ze strony urzędników mianowanych do pełnienia roli "opiekunów Polonii", zmieniających się zależnie od politycznej koniunktury, tak długo głos ten będzie daleki od skuteczności i prawdy.

Toteż wprowadzenie nieprzekupnych, niezależnych od polskich układów politycznych, biznesowych i towarzyskich przedstawicieli Polonii do polskiego parlamentu stanowi warunek odzyskiwania wzajemnego zaufania. Jest to pierwszy krok na drodze do wykorzystania potencjału jaki drzemie w Polonii i rozpoczęcia programu globalnej aktywności Polaków.

Oświadczenie składamy w dniu symbolicznego narodzenia się powszechnej gotowości Polaków do pracy dla Ojczyzny.

Mirosław Rymar
Koordynator RR - meszkańców świata

Artur Rogala
Koordynator RR - Polska

Mjr. Lot. Dyw.303 Julian Krok
Reprezentant Kombatantów w RR

Małgorzata Mamajko
Stowarzyszenie FENIKS

 
RUCH RODAKÓW : O Ruchu Dolacz i Ty
RODAKpress : Aktualnosci w RR Nasze drogi
COPYRIGHT: RODAKnet