JEDEN JEST NARÓD POLSKI - WIODĄCY PROJEKT RUCHU RODAKÓW

O RUCHU RODAKÓW

 

 

 

 

 

 


Założenia ideowo-programowe Ruchu Rodaków

Ruch Rodaków to odpowiedź na Apel do Rodaków i jego praktyczna wykładnia.
Ruch Rodaków to ruch społeczny Polaków zarówno na emigracji jak i w kraju.

Ważnym czynnikiem przemawiającym za ruchem Polaków, a nie tylko Polonii jest konieczność koncentracji woli i działań wszystkich Polaków, by móc osiągać cele, które blokowane są przez obecne "elity" polityczne w kraju. Niestety nadzieje Polonii związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości tylko w części się ziściły. Wolność ta w pełni wyraża się jedynie w symbolice, w tym zewnętrznym opakowaniu wewnątrz którego nadal utrzymuje się układ sprzed 1989 roku przypieczętowany w Magdalence.

Chcemy przeciwstawić mu inny układ:
POLONIA - POLSKA - POLONIA.

Dlatego podejmujemy działania wspólnie z naszymi rodakami mieszkającymi w Polsce i aktywnie wpływać na bieg spraw nas wszystkich dotyczących. Ruch Rodaków zmierza do tworzenia mechanizmów oddolnego nacisku na władze i samorganizacji społeczeństwa w celu zachowania jego podmiotowości poprzez opracowywanie i realizację projektów politycznych, społecznych, ekonomicznych i kulturalnych.

Ruch Rodaków chce umożliwić aktywne uczestnictwo w życiu polskiej społeczności światowej, ogromnej rzeszy rodaków nie znajdujących dla siebie miejsca w istniejących organizacjach jak i tym, którzy dostrzegą potrzebę uczestnictwa w proponowanych przez Ruch działaniach pomimo, iż są już członkami innych struktur.
Zwracamy się do każdego polskiego mieszkańca świata z osobna, a nie do organizacji również dlatego, że współpraca z organizacjami może być tylko wtedy wiarygodna, gdy odbywać się będzie za pośrednictwem osób, które będąc uczestnikami lub wspierającymi RR dają gwarancje na zgodność tych działań z naszymi założeniami.

Ruch nasz ma jasno sprecyzowany stosunek do PRL-owskiej przeszłości i jej systemu.
PRL nie stanowiło ciągłości państwowości polskiej. Był to twór stworzony dla zachowania jedynie jej pozorów i służący interesom obcego państwa oraz jego namiestnikom.

PZPR była narzędziem zniewolenia narodu polskiego, zaprzedana bez reszty Kremlowi i istniejąca jedynie dzięki różnym formom terroru obcych i rodzimych służb specjalnych obejmującym wszystkie dziedziny życia społecznego. Będąc jednocześnie jedyną odpowiedzialną za stanowienie prawa i organizację państwa ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki sprawowania władzy. Właśnie partia ponosi odpowiedzialność za przestępstwa służb specjalnych, za stan zniewolenia Polski i Polaków. Również dzisiaj, bo obecna sytuacja jest konsekwencją tamtego okresu i w dużej mierze tamtych ludzi, członków PZPR i agentów będących na jej usługach.

Podejmowane próby obarczenia całą odpowiedzialnością za przestępcze działania UB, czy SB są niczym innym jak oszustwem. Zbrodnią komunistyczną było sprawowanie władzy przez komunistów.
Reszta była tylko konsekwencją tego stanu rzeczy!

Dlatego PZPR uznajemy za organizację przestępczą w stosunku do Polski i Polaków i jako taką musi ona zostać oceniona przez podjęcie stosownej uchwały w Sejmie. Konsekwencją tej uchwały musi być przeprowadzenie dekomunizacji i wyeliminowanie jej członków z administracji państwowej i samorządowej poprzez przeprowadzenie rzetelnej lustracji.

Integralną częścią tego dokumentu są założenia akcji "Jeden jest Naród Polski" zmierzającej do uregulowań konstytucyjnych mających na celu uznanie niepodzielności narodu polskiego bez względu na miejsce zamieszkania jak również przyznanie polskiej diasporze prawa do reprezentacji w polskim parlamencie.

Polska potrzebuje naszego, Polonii "know how", a nie polityków z magdalenkowego rozdania i jesteśmy przekonani, że polska emigracja dysponuje potencjałem niezbędnym do sprostania takim wyzwaniom. Pod jednym warunkiem, że poddamy się również procedurom dekomunizacji i lustracji.

Polonia zaś oczekuje nieskrępowanych możliwości kontaktu z krajem ojczystym i partnerskiego szacunku, który wyznaczyła historia i dzisiejsze możliwości największej diaspory w świecie. Polskie ustawdawstwo musi uwzględniać i ten aspekt przy jego tworzeniu.


OŚWIADCZENIE RR
- 11 LISTOPAD 2004 R.


Od tego się zaczęło:
APEL DO RODAKÓW
RUCH RODAKÓW : O Ruchu Dolacz i Ty
RODAKpress : Aktualnosci w RR Nasze drogi
COPYRIGHT: RODAKnet