JEDEN JEST NARÓD POLSKI - WIODĄCY PROJEKT RUCHU RODAKÓW

DOŚĆ MANIPULACJI POLONIĄ! - WYBORY 2007 - POSTULATY


 

 

 

 

 

Wróć do strony Akcji

Nie ma różnych spraw Polonii i Polski.
Są różne oczekiwania i potrzeby, ale wszystkie one są polskie!


Jeden jest Naród Polski - Wybory 2007
WYBORY - 2007

1 październik 2007
Rozpoczęliśmy kampanię wyborczą.
W dotychczasowych działaniach związanych z akcją "Jeden jest naród polski" popierali nas parlamentarzyści różnych partii, ale tylko Prawo i Sprawiedliwość okazało się partią na którą można liczyć. Tylko PiS ma wolę polityczną i realną siłę odpowiedzieć na nasze oczekiwania. Dlatego wzywamy do głosowania na PiS!

Wzywamy do rozpowszechnienia materiałów wyborczych w mediach, organizacjach społecznych i wśród osób prywatnych. Wspólnie zbudujmy siłę, która doprowadzi do wyboru przychylnego naszym postulatom parlamentu i pozwoli na ich wdrożenie w życie.

Mnożą się, niejednokrotnie słuszne zarzuty, że kampania wyborcza w Polsce przebiega pod dyktando haseł i brutalnych sporów za któymi nie idą merytoryczne propozycje i programowe dyskusje.

Nasze propozycje są nie tylko merytoryczne, ale wręcz "rewolucyjne" nie tylko pod względem odzyskania podmiotowości przez miliony Polaków, ale również podnoszą temat niespotykanych zmian w samej diasporze.
Od naszego zaangażowania i wytrwałości zależą losy parlamentu, który może wreszcie zakończy niechlubne czasy "opieki nad Polonią" uwikłanej w metody agenturalne i oparte na wspieraniu "lewej nogi".

***

Jeden polski naród w kampani wyborczej
"Partiokracja, sejmokracja, ubekracja, czy interes Polski?"

Ruch Rodaków konsekwentnie realizując cele zawarte w akcji "Jeden jest naród polski" wzywa i zachęca Polaków niezależnie od miejsca zamieszkania do aktywnej postawy obywatelskiej w kampanii wyborczej i wytrwałej działalności politycznej i społecznej bez względu na jej wyniki. Akt wyborczy jest niezwykle ważnym czynnikiem kształtowania rzeczywistości, ale nie jest on jedynym! Pozostańmy aktywni również w okresie żmudnej pracy u podstaw, a nie tylko w trakcie, jakże często żałosnych politycznych fajerwerków ludzi zgranych i stawiających prywatę wyżej od tego o co "bój toczyć powinni".

W tej chwili musimy dołożyć wszelkich starań, aby postawić jasne wymagania wobec kandydatów na posłów i senatrów oczekując od nich zdecydowanych deklaracji, które przełożymy na głosy wyborcze. Dosyć "wyborczej kiełbasy" i tanich obietnic. Będziemy dążyć do wyegzekwowania konkretnych deklaracji, aby w nowym parlamencie nasze postulaty znalazły swój finał w jego pracach legislacyjnych. Oni mają służyć nam i Ojczyźnie! Tylko tyle i aż tyle!

Ten sejm i senat bowiem musi wreszcie przejść od słabych prób odpowiedzi na nasze potrzeby do ich pełnej i kompleksowej realizacji. Dopiero wówczas, przy następnym rozdaniu uzyskamy szansę wprowadzenia do parlamentu reprezentacji polskiej diaspory i kontynuacji programu naprawy oraz budowy nowych relacji z Krajem.

Ten sejm ma wreszcie zamknąć haniebny rozdział stosunków z polską emigracją jakie preferowały kolejne rządy, a polegających na rozbijaniu środowisk poloninych i osłabianiu ich zaangażowania w sprawy polskie pozostawiając im łaskawie aktywność "bigosowo-taneczną" i - tu już ostrożnie - polskie szkolnictwo, najlepiej oderwane od Macierzy Szkolnej, a bliskie poprawnemu politycznie wynaradawianiu. Ponure jest to, że takie działania na ogromną skalę uwidoczniły się po odzyskaniu przez Polskę suwerenności. Wcześniej i później równie skutecznie dbano o agenturalną penetrację polskiej diaspory, by ostatecznie osłabić niepodległościową postawę Polonii prezentowaną z niezachwianą determinacją przez emigrację powojenną.

Jest wielką niesprawiedliwością konieczność dopominania się praw tej ogromnej części narodu polskiego, która przez wieki wspomagała Polskę nie tylko materialnie. Błękitna Armia Hallera składała się w znacznej mierze z Polaków amerykańskich, emigrantów z Francji i całego świata. Czy doprawdy jest potrzeba przypominania o wielkich Polakach, którzy całe lub część życia spędzili na emigracji, a będących najznamienitszymi "ambasadorami" Polski w świecie, by wspomnieć tylko o Kościuszce, Sienkiewiczu, Mickiewiczu, Paderwskim, Piłsudskim, Dmowskim, Raczyńskim, Adamie Czartoryskim, Strzeleckim, prezydencie Narutowiczu, Curie-Skłodowskiej, Chopinie, gen Andersie i największym z wielkich Karolu Wojtyle? Czy jest potrzeba przypominania o zasługach Polonii amerykańskiej w lobbowaniu na rzecz przyjęcia Polski do NATO?
Zasoby intelektualne i potencjał polskiej diaspory są ogromne i tylko złej woli, bądź głupocie polityków zawdzięczamy ich lekceważenie ze szkodą dla Polski.

Ruch Rodaków występuje do polskiej emigracji w świecie i Polaków w kraju o poparcie postulatów kierowanych do kandydujących do parlamentu polityków i jedynej partii, Prawa i Sprawiedliwości, która mając realne wpływy zaczęła dostrzegać nasze potrzeby. Kierujemy pod ich adresem precyzyjne oczekiwania programowe i od zobowiązania się do ich realizacji uzależniamy poparcie
w wyborach. Społeczność polonijna wespół z rodzinami i przyjaciółmi w kraju stanowi na tyle liczącą się grupę wyborców, że jej głosy mogą zaważyć na składzie nowo-wybranego sejmu i senatu. Dlatego prosimy o maksymalne rozpowszechnienie niniejszego dokumentu i zgłaszanie poparcia dla zawartych w nim propozycji.

Zastrzegamy, że popierać będziemy tylko tych kandydatów, którzy zobowiążą się do realizacji naszych propozycji w pracy parlamentu i spowodują ich uwzględnienie w programie wyborczym partii. Pragniemy podkreślić, że będziemy ściśle monitorować te zobowiązania i każde odstępstwo od zobowiązań będziemy nagłaśniać jako kłamstwo wyborcze i sprzeniewierzenie się zobowiązaniom parlamentarzysty.

Poniższe propozycje mają na celu całkowitą zmianę zasad współpracy Polski z Polonią i reorganizację działania samej emigracji polskiej. Najkrócej mówiąc ośrodki reprezentacji kontynentalnej budowane by były wokół posłów wybranych w wyborach powszechnych. To oni pełnili by funkcje reprezentantów Polonii, a nie "prezesi" z ramienia kilku procent społeczności. Temat ten jest rozwinięty szerzej w dokumencie Polonijne wybory powszechne.

Uważamy, że w obecnej sytuacji kiedy setki tysięcy Polaków wyjeżdża z Polski w celu podejmowania pracy stwarza to nowe wyzwania dla organizacji emigracyjnych, którym nie podołają istniejące struktury i metody działalności.
Migracja ludności stała się faktem, a nie efektem prześladowań.
Jest zjawiskiem trwałym i jako takie musi znaleźć odzwierciedlenie również w elastycznym dostosowywaniu się i podejmowaniu adekwatnych poczynań ze strony zorganizowanej diaspory. Okres pobytu poza krajem jest i będzie różny. Jedni po jakimś czasie wrócą do Polski, a inni pozostaną na dłużej, bądź na zawsze i wszyscy oni powinni mieć nadzieję na znalezienie pomocy, zainteresowania i poczucia wspólnoty w krajach w których przebywają. Powinniśmy wytwarzać mechanizmy awansu tak osobistego jak i profesjonalnego w krajach zamieszkania oraz budować nadążające za rozwojem sytuacji w świecie struktury wspierające Polskę i nas samych.

Czasu jest niewiele, dlatego z gorącą prośbą zwracamy się do wszystkich myślących podobnie o jak napełniejsze zaangażowanie. Powinniśmy podjąć ten temat i jemu podporządkować wszystkie siły, bo jak to zwykle w działalności politycznej bywa, terminy narzuca powstała sytuacja.

Wszelkie bieżące informacje na temat proponowanej akcji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Ruchu Rodaków: www.rodaknet.com w dziale akcji "Jeden jest naród polski" - "Wybory 2007".

Czego oczekujemy:

1. Polityka wewnętrzna:

A/ przeprowadzić pełną dekomunizację i lustrację tak, aby nie pozostawiła ona żadnych wątpliwości co do odsunięcia od wpływów na losy kraju ludzi powiązanych ze zbrodniczą PZPR i służbami specjalnymi PRL - "czerwona legitymacja to czerwona kartka",

B/ ujawnić archiwum "Sprawa Polonii" i archiwum IPN,

C/ dokonać zmian zapisów w konstytucji sankcjonujących oczekiwania Polonii w kwestii jednego, niepodzielnego narodu polskiego,

D/ nie podejmować współpracy i nie udzielać pomocy finansowej organizacjom polonijnym, które w sposób jednoznaczny nie zaakceptują wymogów dekomunizacji i lustracjii swoich członków dostosowując do potrzeb tych procedur statuty i bieżącą działalność,

E/ bezwzględnie wyegzekwować dekomunizację i lustrację wobec organizacji i instytucji powołanych do współpracy z Polonią, a działających na terenie Polski, np. Wspólnota Polska

F/ instytucje kulturalne i inne zaangażowane w promocję kultury polskiej, a będące dofinansowanymi z budżetu muszą również podlegać dekomunizacji i lustracji,

G/ prawo regulujące działalność biznesową musi tworzyć mechanizmy zachęty dla inwestorów polonijnych i dla partnerów chcących rozwijać działalność gospodarczą polsko-polonijną,

H/ bieżąca debata polityczna i społeczna musi uwzględniać interesy Polaków zamieszkałych za granicą,

I/ nowowybrany sejm podejmie uchwałę dającą materialne zadośćuczynienie byłym działaczom Solidarnośći i opozycji antykomunistycznej wygnanym z kraju przez komunistów, rekompensującą poniesione straty materialne i moralne, np. w formie działek z Państwowego Funduszu Ziemi - " polska ziemia w ręce Polaków" ,

J/ podpisać umowy dwustronne z krajami, gdzie jest duża liczba Polaków dotyczące uprawnień emerytalnych,

K/ tworzyć takie warunki prawno-administracyjne, aby ułatwiać repartiację i powroty Polaków z wszelkich kierunków geograficznych, a nie tylko ze wschodu

L/ wprowadzić zakaz zasiadania w sejmie przestępcom.

•  Polityka zagraniczna:

A/ w ramach UE dążyć do zachowania suwerenności państwowej i narodowej, UE jako związek ojczyzn, a nie superpaństwo, prawo polskie musi być ponad prawem europejskim we wszystkich kwestiach mogących być spornymi,

B/ zabezpieczyć Polaków przed żądaniami majątkowymi Niemców, dążyć do ostatecznego, prawnego uregulowania wzajemnych stosunków Polska-Niemcy, a w perspektywie również Polska-Rosja z uwzględnieniem strat w IIWŚ

C/ sprawę repartiacji Polaków ze wschodu należy potraktować priorytetowo i zakończyć w ciągu jednej kadencji obecnie wybieranego sejmu, tak aby wszyscy chętni mogli wrócić do ojczyzny, a nie przygotowywać społeczenstwo do "otwarcia rynków pracy dla mieszkańców sąsiednich państw na wschodzie", Chińczyków, Hindusów, ...

D/ przy obsadzie placówek dyplomatycznych brać pod uwagę opinię Polonii i jej oceny ich funkcjonowania,

E/ oczyścić MSZ z urzędników mających w swoim życiorysie przynależność do PZPR i służb specjalnych PRL, wraz ze "stajnią Geremka", która utrwala postkomunizm i przenosi na płaszczyznę międzynarodową jego najgorsze cechy w kształtowaniu polityki zależności, a nie suwerenności,

F/ przygotowywanie programu wizyt zagranicznych konsultować z Polonią i w trakcie ich trwania uwzględniać obecność i propozycje merytoryczne jej reprezentantów, którzy powinni brać udział w spotkaniach z władzami kraju zamieszkania,

G/ opracować zasady i metody profesjonalnego lobbingu Polski w świecie z uwzględnieniem roli Polonii w powoływaniu zespołu lobbystów i przewidywanych funduszy w celu zapewnienia skuteczności działań nie w myśl politycznej poprawności, a w interesie Polski i Polaków, tylko i wyłącznie.

•  Aktywność polityczna Polonii:

A/ przeprowadzić zmiany w ustawie wyborczej umożliwiające Polonii wybór swoich reprezentantów do parlamentu w liczbie 8, dwóch senatorów i 6 posłów, aby swoich reprezentantów miały: Europa Zachodnia, Kresy, Azja, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Australia.

B/ polonijni posłowie powinni pełnić funkcje przewodniczących komisji ds polskiej emigracji, zasiadać w komisjach ds zagranicznych, gospodarczych, oświaty i kultury. Senatorzy natomiast, jeden jako przewodniczący komisji ds polskiej emigracji, a drugi - członek komisji ds zagranicznych.

4. Karta Polaka:

A/ nie ma ona podtrzymywać podziałów na Polaków lepszych i gorszych, krajowych i zagranicznych, a być dokumentem identyfikacyjnym przeznaczonym dla wszystkich Polaków mieszkających za granicą,

B/ jej wydanie poza wszelkimi innymi uprawnieniami musi wiązać się z uprawnieniem do głosowania na jej podstawie,
- musi zatem spełniać wymogi porównywalne z dowodem osobistym i paszportem, potwierdzać obywatelstwo polskie, mieć długi okres ważności,
- czas oczekiwania na wydanie Karty musi być ograniczony do tygodni, a nie jak z paszportem do miesięcy,
- Karta powinna być relatywnie tania, a napewno tańsza niż paszport

Mirosław Rymar
Koordynator Ruchu Rodaków - Świat
Ryszard Majdzik
Koordynator Ruchu Rodaków ds. Politycznych
Małgorzata Mamajko
Sekretariat Ruchu Rodaków
Stowarzyszenie FENIKS
Artur Rogala
Koordynator Ruchu Rodaków - Polska
Hanna Shen
Koordynator Ruchu Rodaków - Azja

Chcesz dołączyć do listy sygnatariuszy?
Przyślij e-mail:
Imię, nazwisko, miasto, kraj i ewentualnie tytuł naukowy, pełniona funkcja społeczna, przynależność organizacyjna.
Temat (subject) e-maila: Podpisuję

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski - Kraków
Ryszard Gocowski
- więzień polityczny - Sydney,
Tadeusz Jaskulski - więzień polityczny - Sydeney ,Wiedeń - członek Rady Porozumiewawczej Badań nad Polonią
Wojciech Kopciński - pisarz, reżyser - Niemcy
Aleksander Szumański - pisarz, poeta - Kraków
mgr Jerzy Korzeń - prezes Towarzystwa Pamięci Narodowej im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego - Kraków
Krzysztof Zdunkiewicz - DrSc, REA, RHSP - Los Angeles, USA
Andrzej Warchałowski - dziennikarz, producent programów TV - Niemcy
Anna Witek - Prezes Stowarzyszenia Teatralnego Legion - Kórnik
Marek Podlecki - dziennikarz, Monitor Polski - Kraków
Krzysztof Wojtan - Brisbane, Australia
Marek Baterowicz - pisarz, poeta, czł. SPP i Zw. Pisarzy na Obczyźnie - Sydney, Australia
Agata Michałek-Budzicz - Prez. Stow.  Pro Patria Pro Memoria, czł. Ruchu Ujawnić Prawdę, czł. Klubu Myśli Politycznej - Kraków
Monika Babiszkiewicz - Polish-American Students Club Wawel, UCLA - Los Angeles, USA
Marty Cepielik - "Marty Cepielik" Editor-News of Polonia, Prezes-Kongres Polonii Amerykańskiej-Oddział Południowa Kalifornia - Pasadena, USA
Stanisław Michalkiewicz - redaktor - Warszawa
Jan M. Małek - "J. M. Malek" POLISH-AMERICAN FOUNDATION FOR ECONOMIC RESEARCH AND EDUCATION - Los Angles, USA
Ludmiła Pyter - MD - Phoenix, USA
Maria Zdunkiewicz - PhD, REA - Rada Parafialna Parafii Matki Boskiej Jasnogórskiej w Los Angeles - Los Angeles, USA,
Dr. Zygmunt Haduch Suski - Prof. Titular de la Universidad de Monterrey - Meksyk
Konrad Strzelewicz - pisarz, dziennikarz, b. v-ce prezes Z.G. ZLP, b. prezes Krakowskiego Oddz. ZLP - Kraków
mgr Teresa Eckhardt de Eckenfeld - sek. gen. Związku Legionistów Polskich, z-ca sek. gen. Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny - Kraków

***

ODDAJ SWÓJ GŁOS!

Propozycje treści e-maili (zachęcamy także do wysyłnia faksów i listów pocztą tradycyjną!)

Prezydent
Kancelaria Prezydenta RP
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
e-mail: listy@prezydent.pl
fax. (22) 695-22-38
e-mail

Marszałek Sejmu
e-mail
Kancelaria Sejmu
e-mail

Premier Rządu
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Centrum Informacyjne Rządu
00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3
telefon: 022 8413832; 6946983
faks: 022 6252872; 6947265
e-mail

Prezes PiS
Prawo i Sprawiedliwość
ul. Nowogrodzka 84/86
02-018 Warszawa
tel.: 22 6215035
faks: 22 6216767
e-mail

Przewodniczący Klubu Poselskiego PiS
e-mail przewodniczący klubu

Sekretarz Rady Politycznej
e-mail

Adresy e-mail do posłów z PiS obecnej kadencji sejmu
znajdziesz ...tutaj

****
Skopiuj i wklej lub napisz sam
Temat e-mail (subject) do wszystkich e-maili: Jeden jest Naród Polski - WYBORY 2007


Wielce Szanowny Panie Prezydencie (Marszałku, Premierze, Przewodniczący, Prezesie...)

Wierząc, że nareszcie w Senacie i w Sejmie w większości mogą zasiąś ludzie rozumiejący polską rację stanu kieruję do Pana - ufając, że zechce Pan zainteresować się naszymi propozycjami - swoje oczekiwania:

  • uznania w specjalnej uchwale Jedności Narodowej Polaków zamieszkałych w kraju i polskiej
    diaspory z uwzględnieniem konieczności odpowiednich zapisów konstytucyjnych,
  • w ustawie wyborczej i przepisach jej towarzyszących dokonania zmian umożliwiających wybór
    reprezentantów Polonii do Sejmu i Senatu,
  • w pracach legislacyjnych uwzględniania całego narodu, a nie tylko jego części.

Właśnie trwająca kampania wyborcza niesie za sobą niepokój, ale i nadzieję. Szczegółwe oczekiwania wobec polskich parlamentarzystów o których poparcie zwracam si do Pana(i) zamieszczone są na stronie Ruchu Rodaków.

Pańska wyraźna dekalracja i przyszłe zaangażowanie w realizację naszych postulatów będzie rzutowało na mój stosunek i ocenę władz polskich oraz decyzje wyborcze podejmowane w przyszłości.

Z poważaniem,
Imię Nazwisko
Miejscowość
Kraj

Do organizacji poloninych: (jesteś członkiem, uważasz że powinni się włączyć?)
Szanowni Państwo,

Jestem przekonany, że nastał czas, aby organizacje polonijne zabrały głos w akcji Jeden jest Naród Polski. Nie czekajcie dłużej bezczynnie. Oddajcie swoje głosy za sprawy polskie tak, jak Polonia czyniła we wszystkich przełomowych momentach Polski. Nie bądźcie bezczynni w kampanii wyborczej. Te propozycje programowe są przełomowymi tak dla stosunków wewnętrznych polskiej diaspory jak i współpracy z Ojczyzną.

Wystarczy wejść na stronę http://www.rodaknet.com/rr_narod.htm gdzie są gotowe propozycje listów i wysłać pod wskazane adresy.

To tak niewiele, a zarazem tak dużo.

Z poważaniem,
Imię Nazwisko
Miejscowość
Kraj

Do mediów polonijnych i krajowych:
Szanowni Państwo,

Zwracam się do Was o poparcie inicjatywy ważnej dla Polski, o informowanie o akcji Jeden jest Naród Polski - Wybory 2007. Wierzę, że wasza etyka zawodowa weźmie górę i będziecie informowali społczeństwo o prowadzonej akcji zgodnie z jej założeniami. Jest ona tym bardziej godna uwagi, że w przeciwieństwie do "wyborczych argumentów" stosowanych w Polsce zawiera propozycje merytoryczne o ogromnym znaczeniu.

Informacje o akcji dostępne są na stronie internetowej http://www.rodaknet.com/rr_narod.htm

Z poważaniem,
Imię Nazwisko
Miejscowość
Kraj

Do znajomych:

Są ciągle sprawy, które nas drażnią, utrudniają nam życie. Nikt ich skutecznie nie załatwia.
Bez względu na to jakie były przyczyny Twojej emigracji możesz teraz wykazać, że los Polski i społecznośći polskiej na emigracji nie jest Ci obojętny. Nieważne jest czy jesteś zaangażowany społecznie. Ważne żebyś chciał, aby w Polsce było Twoim bliskim równie dobrze jak Tobie. Jeżeli są ludzie którzy chcą to robić za Ciebie, to Ty im tylko trochę pomóż.

Wejdź na stronę http://www.rodaknet.com/rr_narod.htm
Zobacz o co chodzi i wyślij e-mail.

Pozdrawiam,

............................................

Wysłałeś? Poinformuj nas!
Temat e-maila (subject): Potwierdzam

Wyślij

Kontakt z nami
Pobierz baner
Informacja dla mediów


OŚWIADCZENIE RR
- 11 LISTOPAD 2004 R.


RUCH RODAKÓW : O Ruchu Dolacz i Ty
RODAKpress : Aktualnosci w RR Nasze drogi
COPYRIGHT: RODAKnet