Podstawa IV Rzeczpospolitej - J. Olszewski, A. Macierewicz

 


Postulaty polskiego patriotyzmu
Podstawa IV Rzeczpospolitej

Ruch Patriotyczny z nadzieją wita kształtujący się ogólnospołeczny ruch na rzecz dokonania zasadniczego przełomu w polityce państwa polskiego. To, co wielokrotnie wskazywaliśmy jako postulaty polskiego patriotyzmu, ma szanse stać się podstawą IV Rzeczpospolitej - odbudowanego państwa polskiego.

Warunkiem jest jednak oczyszczenie polskiego życia publicznego ze struktur postkomunistycznych.

Dlatego konieczne jest:

1. przeprowadzenie uczciwej lustracji, której konsekwencją musi być odsunięcie byłych agentów od zajmowania stanowisk państwowych; ujawnienie przez IPN materiałów dotyczących komunistycznej agentury;

2. zobowiązanie IPN do podjęcia inicjatywy powołania Międzynarodowego Trybunału dla osądzenia zbrodni komunistycznych;

3. budowa od podstaw służb specjalnych niepodległego państwa polskiego, a w szczególności służb wojskowych;

4. przeprowadzenie lustracji majątkowej i odebranie sprzeniewierzonego majątku państwowego;

5. weryfikacja kadry sądownictwa i prokuratury i dostosowanie jej do potrzeb budowy niepodległego państwa; przywrócenie instytucji sędziego śledczego gwarantującego bezstronność i skuteczność postępowań przygotowawczych;

W polityce gospodarczej:

1. likwidacja Rady Polityki pieniężnej i przywrócenie koordynacji działań rządu i banku centralnego w zakresie państwowej polityki finansowo-gospodarczej;

2. zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego gospodarki, a zwłaszcza zróżnicowanie źródeł dostaw surowców strategicznych;

3. zapewnienie sprawiedliwego dostępu do funduszy unijnych w szczególności dla przedsiębiorstw średnich i małych reprezentujących polski kapitał;

4. zabezpieczenie wpływu państwa na rozwój strategicznych dziedzin gospodarki;

5. przejęcie przez państwo odpowiedzialności za wybudowanie nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej i łącznościowej;

6. zapewnienie skutecznej ochrony polskiej drobnej i średniej przedsiębiorczości zwłaszcza w dziedzinie wymiany i usług handlowych.

7. zapewnienie priorytetu dla gospodarstw rodzinnych i produkcji ekologicznej w rolnictwie;

8. stworzenie warunków dla rozwoju powszechnego budownictwa mieszkaniowego zwłaszcza przeznaczonego dla młodych małżeństw;

W polityce społecznej:

1. wprowadzenie zasiłków finansowych i ulg podatkowych dla rodzin wielodzietnych;

2. wydłużenie urlopów macierzyńskich i wychowawczych;

3. utworzenie Funduszu Alimentacyjnego na nowych zasadach;

4. prowadzenie aktywnych działań na rzecz likwidacji bezrobocia poprzez system podatkowych ulg i zwolnień inwestycyjnych;

5. zapewnienie respektowania praw pracowniczych;

6. zrównanie świadczeń dla funkcjonariuszy aparatu politycznego i aparatu represji państwa komunistycznego z wysokością świadczeń wypłacanych w powszechnym systemie emerytalnym;

7. uporządkowanie zasad funkcjonowania służby zdrowia i przejęcie finansowania jej przez budżet; wprowadzenie nowoczesnego rejestru usług medycznych, objęcie kontrolą państwową cen podstawowych leków i aparatury medycznej;

8. prowadzenie polityki wyrównywania szans społecznych poprzez bezpłatne szkolnictwo wszystkich szczebli;

W polityce międzynarodowej:

1. podjęcie działań na rzecz zawarcia dwustronnego układu polityczno-wojskowego z USA dla zagwarantowania bezpieczeństwa Polski;

2. renegocjacja układu z Unią Europejską, zwłaszcza w zakresie kwot produkcyjnych oraz tempa wyrównywania dopłat dla rolnictwa;

3. realizacja uchwał sejmowych z 2004 r. określających trwałe podstawy stosunków polsko-niemieckich i gwarantujących polską własność na ziemiach zachodnich.

4. Prowadzenie aktywnej polityki na rzecz współpracy regionalnej państw obszaru Morza Bałtyckiego, Czarnego i Adriatyku.

Realizacja tych założeń wymaga zasadniczej zmiany dotychczas prowadzonej polityki. W ubiegłych latach próbę taką podjął jedynie rząd Jana Olszewskiego. Dziś staje przed Polską ponowna szansa związana z wyborem na urząd Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego. Zwracamy się do wszystkich Polaków o wsparcie wysiłków na rzecz realizacji takiego programu.

za Ruch Patriotyczny

JAN OLSZEWSKI

ANTONI MACIEREWICZ


Oświadczenie z 20.X.2005 r.

15.10.2015r.
Nasz Dziennik

 
RUCH RODAKÓW: O Ruchu - Dołącz do nas - Aktualności RR - Nasze drogi - Czytelnia RR
RODAKpress: W skrócie - RODAKvision - Rodakwave - Galeria - Animacje - Linki - Kontakt
COPYRIGHT: RODAKnet