JEDEN JEST NARÓD POLSKI - WIODĄCY PROJEKT RUCHU RODAKÓW

Komunikat nr 3 Konsulatu Generalnego RP w Chicago

 

 

 

 

 

Komunikat nr 3 Konsulatu Generalnego RP w Chicago

o wyborach Prezydenta RP

Konsulat Generalny RP w Chicago uprzejmie informuje, że wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla osób przebywających w Stanach Zjednoczonych Ameryki odbędą się w sobotę dnia 19 czerwca 2010 r. w oparciu o ustawę z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze. W przypadku konieczności przeprowadzenia ponownego głosowania (druga tura) , odbędzie się ono na terenie Stanów Zjednoczonych w sobotę dnia 3 lipca 2010 r.

Prawo wybierania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat.

Obywatele polscy, przebywający w dniu wyborów za granicą, będą mogli wziąć udział w głosowaniu, jeżeli posiadają ważny polski paszport oraz zostaną wpisani, na podstawie osobistego zgłoszenia, do spisu wyborców sporządzonego przez konsula właściwego terytorialnie dla miejsca pobytu wyborcy. Powyższy wymóg wcześniejszego wpisania do spisu wyborców nie dotyczy wyborców posiadających zaświadczenie o prawie do głosowania. Osoby stale zamieszkałe w kraju, wyjeżdżające za granicę, mające zamiar wziąć udział w głosowaniu za granicą, powinny zaopatrzyć się przed wyjazdem w zaświadczenie o prawie do głosowania.

Zgłoszenie do spisu wyborców, prowadzonego przez Konsulat Generalny RP w Chicago (Okreg konsularny Konsulatu Generalnego RP w Chicago obejmuje następujące stany: Arkansas, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Louisiana, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, South Dakota, Wisconsin ) można wnieść ustnie, pisemnie, telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną.

Adres Konsulatu Generalnego RP w Chicago:

1530 N. Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610 ("certified mail" z dopiskiem "wybory")
Numery telefonów: 312 337-8166 wew. 202, 212, 217;
Numery faksów: 312 337-7841; 312 337-0184; 312 337-7476;

E-mail: chicago.kg.wybory@msz.gov.pl ( Uwaga! w przypadku kierowania zgłoszeń pocztą elektroniczną prosimy o korzystanie wyłącznie z powyższego adresu, skrzynka mailowa będzie czynna od dnia 13 maja 2010r. )

Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imiona wyborcy, imię ojca, datę urodzenia, miejsce pobytu wyborcy, numer ważnego polskiego paszportu, a także urząd wystawiający i datę wydania paszportu oraz numer PESEL, jeśli wyborca go posiada, jak również wskazanie siedziby obwodowej komisji wyborczej, w której zamierza się oddać głos. Formularz zgłoszenia jest dostępny na stronie internetowej oraz w siedzibie urzędu.

Zgłoszenia można dokonać najpóźniej w dniu 17 czerwca 2010 r.

UWAGA! W najbliższym czasie zostanie uruchomiony system bezpośredniej rejestracji elektronicznej dla wyborców. Szczegółowa informacja odnośnie zasad rejestracji bezpośredniej zostanie przekazana w odrębnym komunikacie.

Na żądanie osoby uprawnionej zmieniającej miejsce pobytu konsul, na podstawie spisu, wydaje zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu głosowania, w tym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych w okręgu konsularnym w wyborach Prezydenta RP, odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej w ciągu jednego dnia, bez przerwy, między godziną 6.00 a 20.00 czasu miejscowego ( 6 A.M- 8 P.M ).

Konsulat Generalny RP w Chicago utworzy łącznie dziewięć obwodowych komisji wyborczych, osiem w aglomeracji chicagowskiej oraz jedną w aglomeracji Detroit. Rozproszenie komisji w aglomeracji chicagowskiej ma służyć zapewnieniu sprawnego przebiegu głosowania w poszczególnych obwodach.

Numery i adresy lokali obwodowych Komisji Wyborczych w okręgu konsularnym KG RP w Chicago:

KOMISJA OBWODOWA - Konsulat Generalny RP w Chicago: 1530 North Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610;

KOMISJA OBWODOWA - Związek Podhalan w Ameryce Północnej.: 4808 South Archer Avenue, Chicago, IL 60632;

KOMISJA OBWODOWA - Związek Narodowy Polski : 6100 North Cicero Avenue, Chicago, IL 60646;

KOMISJA OBWODOWA - Parafia Św. Konstancji: 5843 West Strong Street, Chicago, IL 60630;

KOMISJA OBWODOWA - Parafia Św. Jacka: 3636 West Wolfram Street, Chicago, IL 60618;

KOMISJA OBWODOWA - Parafia Św. Moniki: 5135 North Mont Clare Avenue, Chicago, IL 60656;

KOMISJA OBWODOWA - Parafia Św. Ferdynanda: 5900 West Barry Avenue, Chicago, IL 60634;

KOMISJA OBWODOWA - Parafia Św Trójcy: 1118 North Noble Street, Chicago, IL 60642;

KOMISJA OBWODOWA - Kongres Polonii Amerykańskiej, Oddział Michigan: 11333 Joseph Campau Street , Hamtramck, MI, 48212.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

ZGŁOSZENIE DO SPISU WYBORCÓW

W WYBORACH PREZYDENTA RP - 19 CZERWCA 2010 r.

W OKRĘGU KONSULARNYM KG RP w CHICAGO

Niniejszy kwestionariusz stanowi zgłoszenie do spisu wyborców biorących udział w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które dla obywateli polskich przebywających na terytorium USA zostaną przeprowadzone w dniu 19 czerwca 2010 r.

Wypełniony kwestionariusz należy przesłać do KG RP w Chicago pocztą ("certified mail", z dopiskiem "wybory") na adres: 1530 N. Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610, faxem (312 3377841; 312 3370184; 312 3377476) lub dostarczyć osobiście w godzinach pracy Konsulatu. Zgłoszenia do spisu wyborców można dokonać również telefonicznie ( 312 337 8166 wew. 202, 212, 217) lub pocztą elektroniczną na adres: chicago.kg.wybory@msz.gov.pl Wzór formularza dostępny jest także na stronie internetowej Konsulatu www.polishconsulatechicago.org . Bez zarejestrowania się w spisie wyborców w terminie do 17 czerwca 2010 r. - nie będzie można oddać głosu w dniu głosowania (nie dotyczy wyborców posiadających zaświadczenie o prawie do głosowania).

PROSIMY O WYPEŁNIENIE PISMEM DRUKOWANYM

Nazwisko i imiona wyborcy

Imię ojca

Data urodzenia (dd/mm/rr)

Miejsce pobytu wyborcy (adres zamieszkania)

Seria i nr ważnego polskiego paszportu

Urząd wystawiający i data wydania paszportu (dd/mm/rr)

Nr PESEL (jeśli wyborca posiada)

Będę głosował(a) w komisji (proszę podać siedzibę tylko jednej z podanych niżej komisji)

_______________

czytelny podpis wyborcy

NUMERY I SIEDZIBY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

KOMISJA OBWODOWA

Konsulat Generalny RP w Chicago,

1530 N. Lake Shore Drive,

Chicago, IL 60610;

KOMISJA OBWODOWA

Związek Podhalan w Ameryce Płn.

4808 S. Archer Avenue

Chicago, IL 60632;

KOMISJA OBWODOWA

Związek Narodowy Polski : 6100 North Cicero Avenue, Chicago, IL 60646

KOMISJA OBWODOWA

Parafia Św. Konstancji: 5843 West Strong Street, Chicago, IL 60630;

KOMISJA OBWODOWA

Parafia Św. Jacka: 3636 West Wolfram Street, Chicago, IL 60618;

KOMISJA OBWODOWA

Parafia Św. Moniki: 5135 North Mont Clare Avenue, Chicago, IL 60656;

KOMISJA OBWODOWA

Parafia Św. Ferdynanda: 5900 West Barry Avenue, Chicago, IL 60634;

KOMISJA OBWODOWA

Parafia Św Trójcy: 1118 North Noble Street, Chicago, IL 60642;

KOMISJA OBWODOWA

Kongres Polonii Amerykańskiej, Oddział Michigan: 11333 Joseph Campau Street , Hamtramck, MI, 48212.

12.05.2010r.
RODAKpress
RUCH RODAKÓW : O Ruchu Dolacz i Ty
RODAKpress : Aktualnosci w RR Nasze drogi
COPYRIGHT: RODAKnet