JEDEN JEST NARÓD POLSKI - WIODĄCY PROJEKT RUCHU RODAKÓW

Sydney - Wybory (II tura) - Daniel Gromann Konsul Generalny

 

 

 

 

 


Sydney - Wybory (II tura)

Szanowni Państwo,

Przesyłam w załączeniu informację Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 2010 r.
(ze strony http://www.pkw.gov.pl/pkw2/index.jsp?place=Lead07&news_
cat_id=22827&news_id=44084&layout=1&page=text
)
oraz poniżej informację Konsulatu o wyborach w Australii. Pragnę uprzejmie zwrócić Państwa uwagę na fakt, że istnieje możliwość wzięcia udziału w głosowaniu przez osoby, które nie znalazły się na listach wyborczych sporządzonych przed pierwszą turą wyborów (listy będą aktualizowane do dnia 1 lipca br.), oraz poprosić o rozpowszechnienie tej wiadomości wśród zainteresowanych osób.

Wszelkie szczegółowe pytania w sprawie II tury wyborów proszę kierować bezpośrednio do pani konsul Dominiki Mosek ( dominika.mosek@msz.gov.pl ) - Pełnomocnika Okręgowej Komisji Wyborczej.

Z poważaniem,

Daniel Gromann Konsul Generalny

Consulate General of the Republic of Poland in Sydney
10 Trelawney Street
Woollahra, NSW 2025
Australia
tel. +61 2 9327 8600
fax. +61 2 9327 2216
e-mail: daniel.gromann@msz.gov.pl
www.sydney.polemb.net

***

Informacja pobrana ze strony:
http://www.pkw.gov.pl/pkw2/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=22827&news_id=44084&layout=1&page=text

Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 2010 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2010 r.


 
       PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

     ZOW-603-158/10

Informacja
o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 2010 r.

 

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z ponownym głosowaniem w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 2010 r., przypomina o warunkach udziału wyborców w tym głosowaniu.

I. Zasady ogólne


1. Głosowanie ponowne odbędzie się w tych samych obwodach głosowania utworzonych w kraju oraz za granicą i na statkach morskich, w których przeprowadzono pierwsze głosowanie.


2. Głosowanie przeprowadzą w dniu 4 lipca 2010 r. w godzinach 6.00 - 20.00 te same obwodowe komisje wyborcze, które przeprowadzały głosowanie w dniu 20 czerwca 2010 r.


3. Warunkiem udziału w ponownym głosowaniu jest objęcie wyborcy spisem wyborców sporządzonym dla danego obwodu głosowania według stanu na dzień 20 czerwca 2010 r., z uwzględnieniem zmian wynikających z aktualizacji spisu wyborców między dniem pierwszego głosowania, a dniem ponownego głosowania.

 W związku z tym Komisja przypomina, że w spisie wyborców figurują w odpowiednim obwodzie głosowania:


1) wyborcy stale zamieszkali, czyli zameldowani na pobyt stały na terenie obwodu głosowania albo wpisani do rejestru wyborców na własny wniosek,

2) wyborcy, którzy przed dniem pierwszego głosowania zostali wpisani do spisu wyborców na własny wniosek w miejscu czasowego pobytu oraz wyborcy wpisani do spisu wyborców na własny wniosek po dniu pierwszego głosowania a przed dniem ponownego głosowania; osoby te mogą głosować w miejscu swojego stałego zamieszkania lub w innym obwodzie tylko po uzyskaniu, na ich wniosek, zaświadczenia o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania z urzędu gminy, który dopisał tych wyborców do spisu wyborców,


3)  utworzonym w szpitalu, zakładzie pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym - wyborcy, którzy przybyli tam przed dniem 20 czerwca 2010 r. i nie uzyskali zaświadczeń o prawie do głosowania: zaświadczenia o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania i zaświadczenia o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania,


4)  utworzonym za granicą lub na statku morskim - wyborcy, którzy zostali wpisani do spisu wyborców w tym obwodzie na własny wniosek zgłoszony przed dniem pierwszego głosowania konsulowi lub kapitanowi statku.

II.  Zasady aktualizacji spisów wyborców przed dniem ponownego głosowania.

1. W spisie wyborców z urzędu zostaną dodatkowo umieszczone w miejscu swojego stałego zamieszkania osoby, które w okresie między dniem pierwszego głosowania a dniem ponownego głosowania:


1) ukończą 18 lat nie później niż w dniu 4 lipca 2010 r.,


2) zameldują się na pobyt stały pod nowym adresem,


3) zostaną na własny wniosek wpisane do rejestru wyborców w miejscu faktycznego stałego zamieszkania, a osoby nigdzie niezamieszkałe - w miejscu pobytu,


4) uzyskały pozytywną decyzję o uwzględnieniu reklamacji w sprawie pominięcia ich w rejestrze wyborców lub w spisie wyborców,


5) zostały pominięte w spisie wyborców w wyniku oczywistego błędu.

2. W spisach wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej oraz zakładach karnych i aresztach śledczych będą uwzględnieni wyborcy, którzy przybędą do szpitali oraz tych zakładów do dnia 2 lipca 2010 r. i będą w nich przebywać w dniu ponownego głosowania.

Osoby, które przybędą do szpitali i zakładów opieki społecznej w przeddzień ponownego głosowania, zostaną dopisane przez obwodową komisję wyborczą w szpitalu lub zakładzie pomocy społecznej.

Osoby, które zostały ujęte w spisie wyborców w szpitalu lub zakładzie pomocy społecznej, a następnie opuszczą szpital lub dom pomocy społecznej przed dniem ponownego głosowania są dopisywane do spisu wyborców w miejscu ich stałego zamieszkania przez obwodową komisję wyborczą, jeśli udokumentują obwodowej komisji wyborczej fakt opuszczenia szpitala w podanym wyżej terminie.
 Dyrektorzy szpitali i zakładów pomocy społecznej powinni o tym poinformować osoby objęte spisem wyborców, a w szczególności przypomnieć o tym osobom opuszczającym szpital lub zakład pomocy społecznej.


3. Wyborcy w obwodach głosowania utworzonych w kraju oraz za granicą i na polskich statkach morskich w okresie między dniem pierwszego głosowania a dniem ponownego głosowania mogą być dopisani do spisu wyborców na własny wniosek.

Oznacza to, że głosować w miejscu pobytu czasowego, po dopisaniu do spisu na wniosek wyborcy mogą:


1) przebywający czasowo poza miejscem zameldowania na pobyt stały, w tym wyborcy zameldowani na pobyt czasowy,


2) przebywający czasowo poza miejscem wpisania do rejestru oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali,

3) żołnierze i funkcjonariusze odbywający służbę poza miejscem stałego zamieszkania.

Wniosek składa się w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa wyborca, najpóźniej w 10. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 24 czerwca 2010 r.


Wyborcy stale zamieszkali za granicą oraz wyborcy stale zamieszkali w Polsce, a przebywający czasowo za granicą, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinni złożyć wniosek do właściwego konsula lub kapitana statku o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą lub na statku morskim.

Wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą lub na statku morskim składa się najpóźniej w 3. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 1 lipca 2010 r.

III. Zasady wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w dniu ponownego
głosowania

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu w okresie między dniem pierwszego głosowania a dniem ponownego głosowania może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.


Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania składa się, najpóźniej na 2. dni przed dniem ponownego głosowania, tj. do 2 lipca 2010 r., w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców. Wyborcy ujęci w spisie wyborców za granicą lub na polskim statku morskim wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania składają odpowiednio konsulowi lub kapitanowi statku.


Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym był umieszczony.

Wyborca, który przed dniem pierwszego głosowania otrzymał dwa zaświadczenia o prawie do głosowania może wziąć udział w ponownym głosowaniu wyłącznie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.

IV. Dopisywanie wyborców do spisów wyborców w dniu ponownego głosowania

W dniu ponownego głosowania obwodowe komisje wyborcze dopiszą do spisu wyborców tych wyborców, którzy:


1) przedłożą zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania,

2) zostali pominięci w spisie, jeżeli udokumentują, że stale zamieszkują na terenie danego obwodu głosowania, a urząd gminy potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania lub o objęciu spisem wyborców w innym obwodzie,


3) udokumentują, że opuścili szpital lub zakład pomocy społecznej przed dniem ponownego głosowania,


4) są obywatelami polskimi i udokumentują, że stale zamieszkują za granicą oraz okażą obwodowej komisji wyborczej ważny polski paszport; dotyczy to także tych obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą, którzy brali udział w dniu pierwszego głosowania,


5) przybyli do szpitala lub zakładu pomocy społecznej w przeddzień ponownego głosowania.

V. Głosowanie przez pełnomocnika


Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają:


1) wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoznaczne orzeczenie organu rentowego, oraz


2) wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.


W dniu ponownego głosowania przez pełnomocnika będą mogli głosować wyborcy, którzy przed dniem pierwszego głosowania udzielili pełnomocnictwa do głosowania w ich imieniu w wyborach w dniu ponownego głosowania lub w dniu pierwszego i ponownego głosowania, pod warunkiem, że pełnomocnictwo nie zostało cofnięte.
Ponadto wyborcy, którzy po dniu pierwszego głosowania będą chcieli udzielić pełnomocnictwa do głosowania w ich imieniu w dniu ponownego głosowania składają do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której są wpisani do rejestru wyborców wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Wniosek składa się najpóźniej w 10. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 24 czerwca 2010 r.

Szczegółowe informacje na temat głosowania przez pełnomocnika zawiera odrębna informacja Państwowej Komisji Wyborczej dostępna na stronie internetowej Komisji.

***

Pamiętaj - Weź z sobą na wybory 9 rodaków, a babcia koniecznie wnuka!

Nikt za ciebie tego nie zrobi.
Weź tym razem tych co nie głosowali, bo o nich
warto zawalczyć.

Skopiuj i wklei do maila: ŚCIOS ODPYTUJE KOMOROWSKIEGO

Klikaj i wysyłaj

TVN RMF FM Kraków

Dziennik Łódzki

Komorowski biuro Gorąca linia RMF FM Dziennik Zachodni
Pawlak komitet Jedynka Polskie Radio Gazeta Krakowska
Morawiecki kandydat Trójka Polskie Radio Gazeta Wrocławska
Samoobrona TVP Warszawa Głos Wielkopolski
Ziętek kandydat TVP Kraków

Kurier Lubelski

Sztab WiP Dziennik Bałtycki Polska Times

i do wszystkich ze swojej książki adresowej.
Nie zapomnij do tych maili dodać
Apel -
Weź 9-ciu!

Plakaty wyborcze
Niech Wam dziękuje Polska i każdy napotkany, uśmiechnięty Polak!

25.06.2010r.
RODAKpress
RUCH RODAKÓW : O Ruchu Dolacz i Ty
RODAKpress : Aktualnosci w RR Nasze drogi
COPYRIGHT: RODAKnet